Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu (ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, tel: 825692113, email: gok@buziaczek.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gok.siedliszcze.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-03-03.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Amelia Janiak, e-mail: gok@buziaczek.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 825692113. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona projektowana i tworzona była przed wejściem w życie przepisów o dostępności. Obecnie przygotowujemy się do utworzenia całkowicie nowego portalu uwzględniającego wymogi dostępności.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Amelia Janiak, gok@buziaczek.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

PgUp przewinięcie strony w górę

PgDn – przewinięcie strony w dół

Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony

Ctrl + „-” – pomniejszenie całej zawartości strony

Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

Home – przejście na górę strony

End – przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu mieści się w trzech budynkach, nie wszystkie są w pełni przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Przy wejściu do pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wacława Iwaniuka w Siedliszczu nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, są schody, przy których zamontowana jest poręcz.

Budynek Domu Kultury w Siedliszczu jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek Skansenu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Deklaracja dostępności
Przewiń na górę
Skip to content